Arti kata fatanah menurut KBBI

Adjektiva

fa.ta.nah

  • a pintar; cerdik; cerdas